Konferans devlopman nouvo legliz ak konferans revitalizasyon

Enskri kounye a

$ 79 gen ladan CEUs pou tou de sesyon ap viv ak anrejistre *.

nòt: sesyon anrejistre yo ap disponib pou sèlman yon peryòd tan limite pou moun ki enskri.

Si ou genyen nenpot kesyon silvou plè kontakte Randi Rowan, churchplanting@brethren.org

Konferans Vityèl

13-15 Me, 2021

Eskedil Konferana la – Tout lè evènman konferans yo nan lis LÈS

Jedi, 13 Me (tout lè zòn PM LÈS)
12:00 p.m. Adorasyon – prèch, Samuel Sarpiya
12:50 p.m. Tranzisyon
1:00 p.m. Plenè — Christiana Rice
1:45 p.m. Tranzisyon pou seminè
2:00 p.m. Seminè (60 minutes)
3:00 p.m. Repo/Tranzisyon
3:20 p.m. Seminè (60 minutes)
4:20 p.m. Repo/Tranzisyon
4:30 p.m. Gwoup Panèl
5:30 p.m. Fini pou jounen an
Vandredi, 14 Me (tout lè zòn PM LÈS)
12:00 p.m. Adorasyon – prèch, Leonor Ochoa
12:50 p.m. Tranzisyon
1:00 p.m. Plenè — Jose Humphreys
1:45 p.m. Tranzisyon pou seminè
2:00 p.m. Seminè (60 minutes)
3:00 p.m. Repo/Tranzisyon
3:20 p.m. Seminè (60 minutes)
4:20 p.m. Repo/Tranzisyon n
4:30 p.m. Moderatè — Coté Soerens (45 minutes — with Q&A)
5:30 p.m. Fini pou jounen an
Samedi, 15 Me (tout lè zòn PM LÈS)
12:00 p.m. Rasanbleman pou Adorasyon (30 min)
12:30 p.m. Tranzisyon
12:40 p.m. Kesyon ak Repons avèk Coté Soerens & Jose Humphreys (45 minutes)
1:25 p.m. Tranzisyon pou seminè
1:40 p.m. Seminè (60 minutes)
2:40 p.m. Repo/Tranzisyon
3:00 p.m. Gwoup rasanbleman (60 minutes)
4:00 p.m. Repo/Tranzisyon
4:15 p.m. Adorasyon Final – prèch, Aaron Reyes
5:00 p.m. Fen Konferans la

Kesyon yo Poze Souvan

Q: Kilè enskripsyon ap louvri?

A: Enskripsyon louvre kounye a. Fòm enskripsyon an disponib nan lang Anglè, Panyòl ak Kreyòl.

Q: Ki pri enskripsyon an?

A: Enskripsyon $79 pa pèsòn. Gen yon pri $10 si ou bezwen kredi CEUs.

Q: Kisa ki fè konferans sa inik? 

A: A pwal genyen yon nonb prezantasyon fòmidab sou plante Legliz ak revitalize Legliz. Moun ki enskri pou konferans la kapab patisipe andirèk nan aktivite yo enpi gade sesyon anrejistre yo. Tou de evènman andirèk 13 – 15 Me 2021, ak anrejistreman yo ap disponib pou resevwa kredi CEU. Anrejistreman yo pap disponib aprè 15 Desanm 2021.

Q: Kouman konferans la ap travay?

A: Pandan tout konferans la, ap genyen yon melanj sesyon andirèk ak prezantasyon anrejistre. Nou ap genyen adorasyon, prèch, diskou moderate, gwoup konsantre, ak repo kafe. Ap gen plis enfòmasyon disponib byento pou patisipan.

Q: Èske plizyè sesyon ap fèt an menm tan?

A: Menm jan ak konferans la an pèsòn, prezantasyon yo ap pwograme an sesyon kouran ki ap yon melanj andirèk ak anrejistre. Konferans la ap anrejistre e disponib pou gade aprè konferans la pou moun ki anrejistre pou konferans la.

Q: Èske sesyon yo ap anrejistre?

A: Wi. Sesyon yo ap anrejistre e achiv pou moun ki anrejistre pou evènman an.

Q: Kijan mwen kapab patisipe nan Konferans Nouvo ak Renouvle a si mwen pakapab vini?

A: Ou kapab anrejistre pou evènman an menm si eskedil oswa plan ou yo pa pèmèt ou patisipe andirèk. Anrejistreman garanti ou ap genyen aksè anrejistreman yo jiska 15 Desanm 2021.

Q: Èske moun ap gen aksè nan anrejistreman yo si yo pa enskri pou Nouvo ak Renouvle?

A: Non. Sèlman moun ki anrejistre pou Nouvo ak Renouvle ki ap gen aksè ak anrejistreman yo.

Q: Ki sesyon ki ap anrejistre? 

A: Anrejistreman yo ap gen adorasyon, prèch, ak seminè.

Q: Èske map resevwa kredi CEU pou konferans la? 

A: Wi. Ou ap resevwa yon dokiman pou make evènman andirèk ou patisipe nan konferans la. Menm fèy papye sa nou ap itilize-l pou idantifye anrejistreman ou gade yo.

Q: Èske map resevwa kredi CEU lèm gade anrejistreman konferans la

A: Sèlman si ou te enskri pou konferans la. Ou ap resevwa yon fèy CEU pou make anrejistreman ke ou gade yo. 16 Desanm 2021 se date pou remèt fèy CEU sa.